Povolení pro rekonstrukci bytového jádra, nebo bytu

29.09.2015 21:21

Při rekonstrukci bytového jádra, nebo nebo stavebních úprav bytu, mohou nastat v zásadě 3 situace, které určují jaké povolení budete potřebovat:

1.               Bez stavebního povolení a ohlášení

2.               Ohlášení

3.               Stavební povolení

Rekonstrukce bytového jádra, nebo bytu bez stavebního povolení a ohlášení

 

Dle § 103 stavebního zákona Díl 1: Povolení a ohlášení se jedná o :

 c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,
d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

 

Pokud chcete realizovat přestavbu bytového jádra bez povolení a ohlášení, musíte dodržet dvě základní podmínky:

 

1.                Materiál nového bytového jádra musí být stejný, nebo velice   podobný hmotnosti původních materiálů.

2.                Musí být zachována původní dispozice bytu a bytového jádra, tedy i způsob užívání jednotlivých místností. 

 

Rekonstrukce bytového jádra, nebo bytu na ohlášení¨

§ 104 písm j) a k) - Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení 

Ohlášení stavby je vyžadováno v případě stavebních úprav, u kterých dojde ke změně v užívání některé části stavby.Typickým příkladem je přesunutí, či zvětšení koupelny do prostoru chodby, přesunutí WC, a podobné. Nesmí ale dojít k zásahu do nosných konstrukcí.

Ohlášení může být vyžadováno také při stavebních úpravách, které jsou realizovány z výrazně těžších materiálů, než byl původní.Pokud dochází k výstavbě z těžších materiálů, bude nutné doložit minimálně statický posudek a základní projektovou dokumentaci.

 

(7) K ohlášení udržovacích prací podle § 104 odst. 1 písm. j) stavebník připojí dokumentaci obsahující technický popis jejich provedení. K ohlášení stavebních úprav podle § 104 odst. 1 písm. k) stavebník připojí dokumentaci, která obsahuje jednoduchý technický popis jejich provedení a stavební nebo montážní výkresy specifikující navrhované stavební úpravy. Vyžaduje-li to zvláštní právní předpis, stavebník přikládá k ohlášení udržovacích prací a stavebních úprav požárně bezpečnostní řešení, jehož obsah a rozsah vymezuje zvláštní právní předpis.

 

 

(8) Náležitosti ohlášení a obsah a rozsah projektové dokumentace u staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stanoví prováděcí právní předpis.

§ 105 (2) K ohlášení stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebník připojí projektovou dokumentaci, která obsahuje:

a) průvodní zprávu,
b) souhrnnou technickou zprávu,
c) situaci stavby,
d) dokladovou část,
e) zásady organizace výstavby a
f) dokumentaci objektů.

 

Rekonstrukce bytového jádra, nebo bytu na stavební povolení

 Vždy když dojde k zásahu do nosných konstrukcí bytu, tedy např. pokud dojde k vyříznutí otvoru do nosného panelu. 

Projekt, projektová dokumentace, statické posouzení

V případě nutnosti projektu pro stavební povolení je nutné se obrátit na autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby. Tyto osoby mají oprávnění kromě jiného provádět statické a dynamické výpočty. 

 Autorizaci podle autorizačního zákona nemusí mít projektant, který vypracovává dokumentaci ohlašované stavby dle §159 článek 1 až 3. Tedy stavební úpravy, kterými dochází ke změně v užívání části stavby, kterými se ovšem nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí. Nejedná se tedy o „vybranou činnost ve výstavbě“. Tuto dokumentaci tvoří pouze jednoduché stavební nebo montážní výkresy, popřípadě situační náčrt podle katastrální mapy.

 

Dokument ke stažení:

Povolení pro rekonstrukci bytového jádra.doc (37376)

—————

Zpět