PŘEVOD ČLENSKÝCH PRÁV BEZPLATNĚ

08.08.2011 09:44

Je možné darovat členství v bytovém družstvu?

Člen bytového družstva může bezesporu převést své členství v družstvu, resp. práva a povinnosti spojené s členstvím v bytovém družstvu. Děje se tak na základě dohody mezi dosavadním členem družstva (tzv. převodcem) a další osobou (tzv. nabyvatelem). U bytových družstev navíc platí to, že takový převod členských práv a povinností spojených s členstvím nepodléhá ze zákona souhlasu orgánů družstva. Toto pravidlo obsahuje § 230 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.).

Pro dohodu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu není předepsána písemná forma. Obchodní zákoník nicméně nestanoví, jaké náležitosti má taková smlouva mít, a tedy ani to, zda-li musí jít o převod úplatný či bezúplatný.

Otázka, zda lze převést členství v družstvu bezplatně, tedy jej vlastně darovat, byla v minulosti sporná. V současnosti je soudní praxí zastáván názor, že ačkoliv se převod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu většinou děje úplatně, zákon připouští, aby k převodu členství došlo též bezplatně. V takovém případě má pak převod členství skutečně povahu darování.

Můžeme proto uzavřít, že členství v družstvu lze „darovat“, ačkoliv v praxi k této eventualitě dochází spíše výjimečně.

Tento závěr ostatně plyne též z nedávného rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. března 2007, sp. zn. 29 Odo 266/2005, který je volně dostupný na internetových stránkách www.nsoud.cz.

Jak v této souvislosti dále zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu připomíná, shora přijatý závěr  o možnosti bezplatného převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu má také dopady v rovině finančního práva. Dle § 6 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, je totiž takový převod podroben darovací dani.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

—————

Zpět