Vzor dohody č.2 k převodu členství

25.05.2011 11:35

 

Dohoda o převodu členských práv a povinností člena bytového družstva 
spojených s právem nájmu družstevního bytu.

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli účastníci:

1. Jan Novák,
bytem: ...................... 
r. č.: ......................... 
jako převodce

a

2. Josef Kadlec, 
bytem: ...................... 
r. č.: ......................... 
jako nabyvatel

 

tuto dohodu o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu a právem nájmu bytu

 

Článek 1

  1. Převodce Jan Novák je členem bytového družstva "Družstvo spoluvlastníků domu ...................." se sídlem ...................................................., IČ ........................., zapsaného v obchodním rejstříku vedeném ......................, v oddíle ....., vložce ......
  2. S členstvím převodce v bytovém družstvu uvedeném a označeném v odstavci 1. jsou spojena členská práva a povinnosti, jejichž obsah je specifikován ve stanovách družstva. S členskými právy a povinnostmi je spojeno rovněž právo nájmu družstevního bytu číslo 8 v domě čp. 51 v ulici ............. ve městě ......... Tento byt se nachází ve 4. nadzemním podlaží uvedeného domu a je o velikosti 1+3 o celkové ploše bytu .... m2.

Článek 2

  1. Převodce Jan Novák převádí nabyvateli Josefu Kadlecovi celý svůj v článku 1. odst. 2 této dohody uvedený členský podíl v uvedeném bytovém družstvu "Družstvo spoluvlastníků domu ....................", spolu se všemi členskými právy a povinnostmi spojenými s tímto členstvím včetně práva nájmu družstevního bytu označeného v článku 1. odst. 2. této dohody.
  2. Převodce převádí nabyvateli výše uvedený členský podíl za cenu 500.000,- Kč, slovy: Pětsettisící korun, a nabyvatel za tuto cenu tento členský podíl se všemi s ním spojenými členskými právy a povinnostmi včetně práva nájmu družstevního bytu označeného v článku 1. odst. 2. této dohody přijímá.

Článek 3

Převodce zároveň svým podpisem na této dohodě potvrzuje, že částka ....................,- Kč jakožto dohodnutá cena za převod členského podílu v bytovém družstvu, byla nabyvatelem zaplacena v hotovosti k rukám převodce při podpisu této dohody.

Článek 4

  1. Převodce prohlašuje, že jím převáděný členský podíl není zatížen žádnými právy třetích osob a že převodce nemá vůči bytovému družstvu žádné nevypořádané závazky z titulu členství v bytovém družstvu nebo dluhy spojené s dosavadním užíváním a nájmem bytu.
  2. Nabyvatel prohlašuje , že byl seznámen s majetkovým stavem bytového družstva i jeho ekonomickými výsledky za období uplynulého čtvrtletí.

Článek 5

  1. Nabyvatel se ke dni podpisu této dohody stává členem bytového družstva "Družstvo spoluvlastníků domu ...................." v rozsahu členských práv a povinností převodce jako původního člena. Nabyvatel zároveň přistupuje ke stanovám bytové družstva.
  2. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Ve vztahu k bytovému družstvu "Družstvo spoluvlastníků domu ...................." přecházejí členská práva a povinnosti na nabyvatele okamžikem doručení této dohody uvedenému bytovému družstvu.

Článek 6

 

Smluvní strany potvrzují svými podpisy, že dohodu na této listině uzavírají z pravé a svobodné vůle a že její písemné vyhotovení jejich smluvní vůli plně vyhovuje.

V ................ dne .........................

 

Převodce ...................................                                      Nabyvatel .................................

 

Souhlas družstva "Družstvo spoluvlastníků domu ...................."

 

.....................................................................................

 

—————

Zpět