Hydronické vyvážení otopné soustavy domu

14.03.2017 12:44

Co to je hydronické vyvážení:

Hydronické vyvážení (vyregulování) soustavy se dá zjednodušeně vysvětlit jako rozdělení tepelných toků v soustavě na projektové hodnoty. V praxi to znamená, že projektant stanovil pro jednotlivé spotřebiče tepla množství teplonosné látky tak, aby do každého spotřebiče zatékalo právě takové množství teplonosné látky, aby spotřebič měl projektem stanovený tepelný výkon. Laicky řečeno, má-li mít otopné těleso určitý výkon, musí do něho téci určité množství vody. V praxi však dochází k tomu, že teplonosná látka neteče v potřebném množství tam kam my potřebujeme, ale tam kde je menší hydraulický odpor. Tento jev má pak za následek, že některé části soustavy nedotápí a některé části soustavy přetápí. Výše popsaný jev je jedním z mnoha důvodů proč je dobré mít soustavu hydronicky vyváženou.

Jakým způsobem se provádí:

Základním předpokladem pro správné hydronické vyvážení je dobrý projekt. Je třeba si uvědomit, že i nejlépe vyvážená soustava na špatně stanovené průtoky je v konečném důsledku špatně vyvážená soustava.

Máme-li projekt a na soustavě jsou osazeny příslušné vyvažovací armatury všude tam, kde mají být, přichází na řadu vlastní hydronické vyvážení. Vyvážení soustavy provádí vyškolený technik pomocí vyvažovacího přístroje.

Vyvažovací přístroj je zařízení, které se pomocí speciálních odběrových sond připojí k vyvažovacímu ventilu. Přístroj pak měří průtok jednotlivými ventily, které jsou v soustavě osazeny v uzlových bodech. Přístroj umí do sebe zaznamenat všechny naměřené hodnoty. Naměřené hodnoty z měřícího přístroje jsou přeneseny do počítače, kde jsou vyhodnoceny a na základě těchto hodnot je vystaven protokol o hydronickém vyregulování soustavy.

Kdo je oprávněn provádět hydronické vyvažování:

Legislativně není tato činnost upravena. V praxi tuto činnost vykonávají osoby nebo firmy, které jsou proškoleni a mají s danou problematikou dostatek zkušeností. Firma IMI-International s.r.o., která je jedním z průkopníků hydronického vyvažování u nás, provádí pro techniky provádějící hydronické vyvažování pravidelná školení. Technikům, kteří prokáží dostatečné technické znalosti v tomto oboru uděluje certifikaci pro vyvažování. Certifikovaným partnerům pak poskytuje doživotní záruku na jimi vyregulované soustavy. Tato záruka je prostřednictvím certifikovaného partnera přenesena na koncového zákazníka. Provedení hydronického vyvážení od certifikovaného partnera firmy IMI-Intrnational s.r.o. je dostatečnou zárukou pro provozovatele soustavy, že jeho soustava pracuje v optimálním režimu.

Jaké soustavy je nutno vyvážit

Obecně lze konstatovat, že vyvážit je třeba každou soustavu, kde dochází pomocí  průtoku topného média k přenosu tepelné energie.

Soustavy ústředního vytápění

Vyvážením soustavy ústředního vytápění se zajišťuje rovnoměrné rozdělení hmotnostních průtoků topné vody. Krom zajištění rovnoměrného vytápění v celém rozsahu soustavy je tato činnost nepostradatelná při osazování termostatických ventilů. Velmi časté hlukové projevy v soustavách s termostatickými ventily jsou důsledkem osazení ventilů bez projektové dokumentace a bez následného hydronického vyvážení soustavy.

Velmi důležité je rovněž hydronické vyvážení soustavy s vytápěním pomocí kondenzačních kotlů. Nevyvážená soustava může zcela zmařit investici do drahého kondenzačního kotle tím, že kotel, který nepracuje s projektovými parametry, nekondenzuje. Podobná situace může nastat u soustav s tepelným čerpadlem, kdy tepelné čerpadlo pracuje s nižším topným faktorem. V neposlední řadě se vždy jedná o úsporu čerpací práce oběhového čerpadla a tím i úsporu elektrické energie. U vyvážené soustavy čerpá čerpadlo v každý okamžik právě takové množství topné vody, které je potřeba.

Soustavy TUV

U soustav TUV dochází velmi často k situaci, že odběry TUV nejvíce vzdálené od zdroje nemají dostatečně velkou cirkulaci. Tím dochází k poklesu teploty TUV, kterou je nutno odtáčet, čímž dochází ke značným ztrátám. Vyvážená soustava TUV umožňuje dosáhnout stejných parametrů TUV u všech odběratelů.

Dalším velkým přínosem vyvažování soustav TUV je poměrně snadná diagnostika soustavy. Lze tak přesně určit v kterých místech je soustava zarostlá a kterou část soustavy je nutno rekonstruovat. Můžou se tak optimalizovat investice na opravy soustavy pouze v nejnutnějším rozsahu.

Zdroj: https://www.energoplan.cz

FAQ:

Nechceme seřizovat soustavu, dokud nemáme zatepleno

Toto je zásadní omyl, šířený klasickými projektanty z nepochopení toho, co má vlastně úprava otopné soustavy řešit. Klasické úpravy vycházejí z mylného přesvědčení o správnosti klasického projektování soustav s termoregulačními ventily (TRV) a proto se zaměřují převážně na výměny armatur, snížení průtoků „seškrcením přebytečného tlaku“, nebo dokonce „zmenšování otopných těles“. Nic z toho správné není a ničím takovým správného, nehlučného a úsporného provozu soustavy po zateplení budovy nedosáhneme. Pokud je otopná soustava správně osazena armaturami podle zákona 406/2000 Sb., a pokud osazené armatury umožňují přesné plynulé nastavení projektovaných hodnot, není potřebné instalovat nic a celá úprava spočívá jen v seřízení soustavy.

Správné seřízení otopné soustavy po zateplení budov projektované průtoky prakticky nemění a průtoky jsou stejné u budov zateplených i nezateplených. Stejné je proto i nastavení všech armatur a je lhostejné, zda úprava otopné soustavy byla provedena v budově zateplené nebo nezateplené. V obou případech zajišťuje správná úprava soustavy její správné vlastnosti, tj.:

  1. Aby garantovala správné nehlučné vytápění všech otopných těles, bez ohledu na jejich vzdálenost od tepelného zdroje.
  2. Aby zabránila nechtěnému přetápění objektu.
  3. Aby reagovala na tepelné zisky jako na poruchovou veličinu nastavených regulačních procesů a byla schopna tepelných zisků plně využít k úsporám tepla.

Stačí hydraulické vyvážení?

Na Internetu se to v nabídkách i diskusích hemží ujišťováním, že hydraulické nebo hydronické vyvážení soustavy odstraní problémy a že takové vyvážení potřebují otopné soustavy po zateplení budov. Ve skutečnosti potřebují správné vyvážení všechny soustavy bez ohledu na stav zateplení budov, ale pouhé hydraulické ani hydronické vyvážení požadovaný výsledek nezajistí. Na tomto místě je proto potřebné naplno říct, že klasickým vyregulováním soustav podle klasického projektu nebo podle naměřených vnitřní teplot místností, se správná funkce soustav s termostatickými ventily zajistit nedá a jde jen o další omyl v tomto oboru. I kdyby takový odborník přesně znal průtoky, aktivující teplotní čidla ke správnému zdvihu kuželek TRV a tím i k určení rozdílů mezi naměřenými a správnými hodnotami, musel by vyregulování soustavy provádět jedině při venkovní teplotě, odpovídající výpočtovému stavu soustavy. Musel by tedy čekat, až bude venku - 12 °C, popř.        - 15°C protože tak jsou projektovány téměř všechny soustavy a soustava mimo výpočtový stav projektované parametry nemůže mít. Běžná praxe je však taková, že příslušný „odborník“ přijde do suterénu „třeba ve středu večer“, vybalí měřicí přístroje, něčím zakroutí a vystaví fakturu. O účelnosti jeho návštěvy a jeho „odborného zásahu“ můžeme teď přemýšlet sami.

Podrobnější informace o úsporách tepla správnou regulací otopné soustavy naleznete v článcích J. V. Ráže, DiS. na www.tzb-info.cz/autori/jiri-v-raz, z nichž vychází také celý tento příspěvek.

Zdroj: https://www.energo.cz

—————

Zpět