Otázky a odpovědi

Musím platit družstvu poplatek za pronájem družstevního bytu podnájemníkovi ?

„Chci pronajmout svůj byt, ale družstvo po mně chce poplatek.“
„Společenství vlastníků si účtuje poplatek za to, že svůj byt pronajímám.“
„Výbor požaduje, abych jim předložila nájemní smlouvu.“

Podobné stížnosti přicházejí od vlastníků bytových jednotek a dotaz zní stejně:

„Mají na to právo? Musím někomu platit poplatek za to, že svůj byt pronajímám?“

...........................................................................................................................................
 

Tento článek vám vysvětlí, kdo má pravdu...

V první řadě nás zajímá, komu bytová jednotka patří.

Pokud jste uživatelem družstevního bytu (družstevníkem) a byt máte pronajatý od družstva, pak vlastníkem bytu je právě družstvo. Družstvo má tedy plné právo s bytem nakládat. A družstvo si také může stanovit podmínky, za jakých bude byt pronajímat.

Nový občanský zákoník umožňuje nájemci (§ 2274) dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud nájemce v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele (tzn. vlastník PROnajímá nájemci, nájemce pak PODnajímá další osobě). Pokud ale chce nájemce dát do užívání třetí osobě celý byt, může tak udělat jen s písemným souhlasem pronajímatele (§ 2275).

Družstvo jako vlastník bytu si tedy stanovuje podmínky pronájmu dle své libosti (je to jeho majetek) a pokud se rozhodne poskytnout souhlas s podnájmem jen tehdy, až nájemce uhradí nějaký poplatek, je to jeho právo.

Nájemce, který chce družstevní byt dále podnajmout, se musí takovému poplatku tedy buď podvolit... nebo byt nepodnajímat.

Něco jiného ale platí, pokud je byt ve vašem vlastnictví. 

 

...

Družstva fungují na principu kolektivního rozhodování a členská schůze družstva, jako nejvyšší orgán, přijímá různá usnesení. Tato usnesení jsou ale závazná jen pro družstevníky a pro představenstvo družstva.

Jestliže se tedy členská schůze družstva usnesla na tom, že členové/družstevníci budou družstvu platit poplatek v případě, že družstevní byt dále podnajmou, členové/družstevníci mají povinnost tento poplatek platit.

Toto usnesení ale zasahuje pouze byty ve vlastnictví družstva. Pokud ale bytová jednotka přešla do vašeho vlastnictví, usnesení družstva – a tedy ani povinnost platit tento poplatek - se na vás již nevztahuje. 

—————

Jaké opravy v bytě si musí nájemník hradit sám ?

 

Stanovy družstva, Článek 45

Opravy a  údržba v bytě

     (1) Bytové družstvo jako pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání a nájemce provádí nebo zajišťuje na své náklady provádění běžné údržby a běžných oprav v bytě v rozsahu podle těchto stanov a případného usnesení členské schůze.

     (2 Nájemce je ve smyslu odstavce 1 povinen provádět na své náklady  běžné opravy a běžnou údržbu v bytě, v rozsahu podle tohoto ustanovení a blíže určeném usnesením členské schůze. V tomto smyslu nájemce zajišťuje nebo provádí na své náklady v bytě opravy a údržbu 

a) spojenou s běžným užíváním bytu, včetně nákladů spojených  s opravami a údržbou vnitřního vybavení bytu popřípadě s jeho výměnou,

b) spojenou s opravami,  údržbou, popřípadě výměnou vnitřních rozvodů elektřiny a vody ke spotřebičům v bytě, odvodů splaškových vod v bytě až po připojení k hlavnímu řadu v bytě.

     (3) Za běžné opravy a běžnou údržbu, kterou na své náklady provádí či zajišťuje nájemce, se nepovažují opravy a údržba rozvodů plynu v bytě, které byly v bytě umístěny při vzniku nájmu, jde li o centrální vytápění, opravy a údržba soustavy rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení, přívodů  společné televizní antény do bytu, opravy a výměny domácích telefonů a společných rozvodů k nim, opravy a ověřování bytových měřičů vody a tepla, vnější nátěry oken v bytě, opravy  a  výměny  oken, nebo výměny jejich částí, pokud  členská schůze nerozhodne jinak*.

 (4) Nájemce je povinen strpět stavební úpravy, přestavby nebo jiné změny v bytě prováděné pronajímatelem, jedině  za podmínek stanovených v NOZ v ustanoveních o nájmu bytu.

 

*) Dle rozhodnutí členské schůze si výměnu a údržbu oken v bytech hradí nájemníci.

—————