Kandidáti na člena představenstva družstva

22.10.2018 12:37

    V souladu s článkem 52  Stanov Bytového družstva Botevova 3106, končí ke dni 31.10. 2018 funkční období všem členům představenstva. Řádná členská schůze je plánována na 29.10. 2018, kde musí dojít i k volbě nového představenstva. Funkční období členů jsou 4 roky a opětovná volba je možná.

 

    Představenstvo tímto vyzývá všechny členy, aby navrhli kandidáty do představenstva.

Návrh lze podat elektronicky na adresu Botevova3106@gmail.com  nebo písemně vhodit do schránky představenstva (č.34). Návrh označte „návrh kandidáta na člena představenstva“.

 

    Podmínky pro člena představenstva v souladu se zákonem o obchodních korporacích, živnostenským zákonem a stanovami Bytového družstva: 

 

    Člen představenstva musí být osoba bezúhonná, plně svéprávná, starší 18ti let, nesmí mít daňové nedoplatky vůči orgánům státu a nesmí být v insolvenci (úpadku) a to ani v posledních 3 letech. 

 Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti bytového družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody bytového družstva pro jiného. Nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení; to neplatí, jedná-li se o koncern, SVJ nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva.

Člen, který má být volen za člena  představenstva, je povinen o  skutečnostech uvedených v odstavci výše předem informovat členskou schůzi. Pokud je i po této informaci zvolen, má se za to, že uvedené činnosti nemá zakázány. Platí to obdobně i v případě, že některou z uvedených činností  začne člen představenstva vykonávat v průběhu výkonu funkce člena představenstva, písemně oznámí tuto okolnost představenstvu a členská schůze do jednoho měsíce od tohoto oznámení nevysloví nesouhlas s výkonem funkce tohoto člena představenstva.

 

Z praktických důvodů musí člen představenstva splňovat funkční elektronickou komunikaci a znalost práce s internetem.

Představenstvo družstva

 

—————

Zpět