Kdo povoluje stavební úpravy družstevního bytu.

25.05.2011 11:14

  Máte byt a myslíte si, že vám nikdo nemůže mluvit do úprav, které vněm děláte? Bohužel, může.

 

 

Zaprvé stavební úřad, to když rekonstrukce bytu bude vyžadovat ohlášení, nebo dokonce stavební povolení.

A zadruhé majitel bytu - tedy obec, pokud bydlíte v obecním bytě, družstvo, když žijete v družstevním bytě, či pronajímatel bytu, když bydlíte v nájmu. Nebo společenství vlastníků bytů, renovujete-li byt ve svém vlastnictví.

Co vás tedy čeká, když se rozhodnete udělat zděné bytové jádro místo umakartového? Nebo když se pustíte do celkové renovace bytu?

 

Mám družstevní byt.
Říká se sice, že máte byt v družstevním vlastnictví, ale ve skutečnosti je majitelem bytu družstvo, které vám jej pronajímá. A proto může mluvit do toho, jak budete s bytem nakládat.

Při rekonstrukcích tedy budete vždy potřebovat jeho souhlas. Bez něj nesmíte stavební úpravy provádět, a to ani v případě, že byste je dělali na své náklady. Souhlas družstva není třeba u drobných oprav bytu a u jeho běžné údržby, kterou si hradíte sami.

"Forma souhlasu opět není předepsána, pokud si ji družstvo samo nestanoví," dodává Marek Letocha.

"Když vám představenstvo družstva odmítne dát souhlas, můžete požádat členskou schůzi družstva, musí to však umožňovat stanovy. Vždy je však možno se obrátit na soud."

 

KDY potřebujete souhlas ?

 

Byt v družstevním vlastnictví


ANO - při každé stavební úpravě či rekonstrukci bytu, jako je třeba bourání a posouvání příček, renovace bytového jádra, výměna oken
NE - při drobných úpravách bytu či udržovacích pracích: například opravách podlahových krytin, částí oken a dveří, při výměnách vypínačů, zásuvek, zvonků, domácích telefonů, při opravách měřičů tepla a teplé vody.

 

 

Zdroj: https://bydleni.idnes.cz/opravy-musi-povolit-i-druzstvo-dne-/stavba.asp?c=A070603_231126_stavba_skr

 

 

LEGISLATIVA:
Stavební úpravy v bytě, kdo je oprávněn jejich realizaci povolit ?
Pokud se jedná o stavební úpravy v bytě, jejich realizace se dotýká práva soukromého i veřejného.
Ze soukromoprávního hlediska jde o to, zda se uživatel bytu může sám rozhodnout stavební úpravy provést. V případě bytu v osobním vlastnictví, který je nemovitostí jako jakákoliv jiná, se majitel bytu může pochopitelně rozhodnout provést jakékoliv úpravy zcela sám. V případě družstevního bytu (a stejně tak v bytě obecním,nebo v bytě se soukromým majitelem), který je v domě, jenž je majetkem bytového družstva, musí nájemník majitele domu požádat o svolení s provedením stavebních prací ...
Pokud je splněna podmínka rozhodnutí, tzn. že se majitel bytové jednotky rozhodl provést stavební úpravy, popřípadě pokud majitel domu, ve kterém se byt nachází vyslovil souhlas s provedením stavebních úprav, je třeba splnit další podmínku, a sice provést ohlášení, popřípadě získat stavební povolení, u příslušného stavebního úřadu. Zda je třeba mít pro provedení stavebních úprav stavební povolení, nebo zda stačí pouze ohlášení, pak vyplývá ze stavebního zákona a příslušných prováděcích předpisů – toto je tedy třeba posuzovat vždy v každém případě individuálně.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz 
 

 

 

Kdy na stavební úřad nemusíte ?


Nový stavební zákon přesně určuje, jaké stavební úpravy je možné dělat bez povolení. Prostě se rozhodnete, že vymalujete, vyměníte podlahu, pořídíte si novoukuchyňskou linku, místo vany dáte sprchový kout nebo koupíte novou toaletu.

Je to vnitřní vybavení bytu a na jeho renovaci se nemusíte nikoho ptát. Totéž platí i pro další úpravy, ale musíte dodržet  5 podmínek:

1)  úpravy nesmí zasáhnout do nosných konstrukcí stavby.

2)  úpravy nesmí změnit její vzhled 

3)  nesmí se změnit ani způsob užívání stavby, což se stane, když například z bytu uděláte obchod či kancelář.

4)  úpravy nesmí vyžadovat posouzení vlivu naživotní prostředí, což lze zjistit z přílohy vyhlášky číslo 100/2001 Sb.

5)  rekonstrukce nesmí zhoršit požární bezpečnost,"

Jakmile není některá z těchto podmínek splněna, bude potřeba ohlášení stavby.

Oznamte i změny bez stavebních úprav

Přestěhovali jste kuchyň do bývalé chodby, nebo zřídili ložnici v místě někdejší kuchyně? Udělali jste z původního bytu sídlo své firmy nebo rozdělili rodinný dům na dva samostatné byty, to vše bez stavebních úprav? Nastala tím změna v užívání stavby a tu musíte oznámit stavebnímu úřadu. Na oznámení změny v užívání je speciální formulář, který získáte na stavebním úřadě.

Počítejte s tím, že budete muset přiložit stanoviska dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury, jejichž seznam je obdobný jako u ohlášení nebo stavebního povolení.

 

Zdroj:https://bydleni.idnes.cz/stavebni-special-uprava-bytu-djp-/stavba.asp?c=A070603_211939_stavba_skr

  

—————

Zpět